Privacybeleid

1. Inleiding en toepassingsgebied

Dit privacybeleid ("Privacybeleid") reglementeert de verwerking van uw persoonsgegevens in verband met uw gebruik van ons platform, We fynd, [https://www.wefynd.com] (het "Platform") en de daaraan verbonden diensten.

We hechten enorm veel belang aan de bescherming van uw privacy en willen gebruikers van ons platform ("U"), met name (i) werkzoekenden, (ii) gebruikers van bedrijven en (iii) gebruikers van tussenpersonen, informeren over hoe wij uw persoonlijke gegevens verwerken om u in staat te stellen de controle over uw gegevens te behouden.

Uw persoonsgegevens en uw privacy worden door We fynd beschermd in overeenstemming met de Belgische en Europese wetgeving inzake gegevensbescherming, waaronder de EU General Data Protection Regulation 2016/679 ("GDPR") alsook alle toepasselijke nationale uitvoerings- en aanvullingswetten.

Lees dit Privacybeleid zorgvuldig door. Het beschrijft niet alleen uw rechten, maar ook de manier waarop u deze rechten kunt uitoefenen.

2. Wie zijn wij en hoe kunnen we worden bereikt?

Wij, We Fynd BV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kipdorp 49, 2000 Antwerpen, België, en met ondernemingsnummer 0654.979.335 ("We Fynd", "wij", "ons"), treden op als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van deze verwerking.

We Fynd heeft een functionaris voor gegevensbescherming aangesteld, die u te allen tijde kunt contacteren voor vragen over uw privacy en de verwerking van uw persoonlijke gegevens. Als u vragen heeft over onze gegevensverwerkingsactiviteiten, kunt u onze functionaris voor gegevensbescherming bereiken via e-mail op privacy@wefynd.com.

 

We fynd BV, een naamloze vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Kipdorp 49, 2000 Antwerpen, België, en ondernemingsnummer 0654.979.335 ("We fynd", "wij", "ons"), treedt op als gegevensverwerker in het kader van deze verwerking.

Onze klant, de organisatie die u uitnodigt om ons Platform te gebruiken of u, door het gebruik van het Platform, (de "U"), treedt op als verantwoordelijke voor de verwerking in het kader van deze verwerking.

3. Welke persoonsgegevens verwerken wij en voor welke doeleinden?

We fynd kunnen een of meer van de volgende persoonsgegevens van gebruikers van het Platform verwerken voor de volgende doeleinden:

Doel

Type persoonsgegevens

Wettelijke basis

Bewaartermijn

1.Onboarding proces op het Platform van gebruikers van de klant

 • Voor- en achternaam
 • Profiel afbeelding
 • Professioneel e-mail adres
 • Professioneel telefoonnummer
 • Gebruikers-ID en wachtwoord
 • Beroep

Legitieme belangen

We fynd bewaart de gegevens tot 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst met de Organisatie, of na 2 jaar geen gebruik van het platform.

2. Onboarding proces op het platform van werkzoekenden, waaronder het matchen van de profielen van werkzoekenden met de opdrachtgevers

 

 • Voor- en achternaam
 • Profiel afbeelding
 • Professioneel e-mail adres
 • Professioneel telefoonnummer
 • Gebruikers-ID en wachtwoord
 • Gewenste en ongewenste functies
 • Sollicitaties
 • Persoonlijkheidskenmerken: competenties en zwakke punten
 • Beroepscurriculum, inclusief professionele en academische staat van dienst

Legitieme belangen

We fynd bewaart de gegevens tot 1 jaar na beëindiging van de overeenkomst met de Organisatie, of na 2 jaar geen gebruik van het Platform.

We fynd mag uw persoonsgegevens alleen verwerken als zij zich beroept op een passende wettelijke grondslag die door onze opdrachtgever als gegevensbeheerder is vastgesteld. We lichten de toepasselijke wettelijke gronden hieronder kort toe.

 • De toepasselijke wettelijke basis voor het eerste en tweede doel is onze legitieme belangen om personen te verifiëren voor veiligheidsdoeleinden.

Gezien de aard van de persoonsgegevens is We fynd (en haar opdrachtgever) van mening dat de verwerking geen aantasting van uw fundamentele rechten en/of vrijheden met zich meebrengt. U kunt altijd bezwaar maken tegen verwerking op basis van deze rechtsgrond door contact met ons op te nemen via privacy@wefynd.com.

 

4. Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden mogelijk gedeeld door We fynd met de volgende derden:

Derden

Verwerkingsactiviteiten

Categorieën van persoonsgegevens

Gebied van de derde partij[F&F1]

CompanyMatch

In kaart brengen van de bedrijfscultuur. Zowel de studenten als het bedrijf vullen een assessment in met 26 vragen om zowel studenten als bedrijven te matchen

Naam, achternaam, e-mailadres, gedrags- en persoonsgegevens van studenten

Peppelkade 64a, 3992 AK Houten, Nederland

Mollie

Verwerking van betalingsactiviteiten

Naam, achternaam, e-mailadres, betaalkaart gegevens (kaartnummer o.a.)

Keizersgracht 126, 1015 CW Amsterdam, Nederland

Campaign Monitor

Verzenden van e-mails naar gebruikers (studenten en bedrijven)

Naam, achternaam, e-mailadres, IP-adres

Lea Ave 9, Nashville, Tennessee, Verenigde Staten van Amerika

Unknown SMS-provider (NTB)

Verificatie van de contactgegevens

Naam, telefoonnummer

Skanstes iela 7-k1, Vidzemes priekšpilsēta, Rīga, LV-1013, Letland

Yuki

Boekhouding

Naam, achternaam, functie, professioneel e-mailadres, professioneel telefoonnummer, professioneel adres, financiële en bedrijfsgegevens en ondernemingsnummer

Orteliuskaai 2/ bus1, 2000 Antwerpen

Wij delen alleen persoonsgegevens die relevant en noodzakelijk zijn. Wij zorgen er steeds voor dat passende beschermingsmaatregelen worden genomen wanneer wij uw persoonsgegevens doorgeven aan derden. Zo zullen wij, indien nodig, een overdrachtsovereenkomst of een bewerkersovereenkomst sluiten, waarin beperkingen op het gebruik van uw persoonsgegevens en verplichtingen met betrekking tot de beveiliging van uw persoonsgegevens worden vastgelegd.

Indien u via het platform zou worden doorverwezen naar een andere website, kunnen andere voorwaarden en een ander privacy- en cookiebeleid van toepassing zijn. Wij raden u daarom aan deze aanvullende voorwaarden zorgvuldig te lezen.

Uw persoonlijke gegevens en uw profiel worden niet uitgeleend of verkocht aan derden zonder uw voorafgaande uitdrukkelijke toestemming.

5. Worden uw persoonsgegevens doorgegeven aan landen buiten de EER?

De Europese Economische Ruimte ("EER") omvat de landen van de Europese Unie en Noorwegen, Liechtenstein en IJsland. De GDPR vereist extra waarborgen als We fynd uw persoonsgegevens doorgeeft aan landen buiten de EER.

We fynd vertrouwt op een subverwerker, Sendgrid, die uw persoonsgegevens kan opslaan en verwerken in de Verenigde Staten. Deze overdracht vindt plaats in overeenstemming met de toepasselijke wetgeving. De aanvullende waarborgen die We fynd neemt, omvatten het sluiten van overeenkomsten op basis van de Standaard Contractuele Clausules van de Europese Commissie.

U kunt altijd contact met ons opnemen voor een volledig overzicht van de passende beschermingsmaatregelen.

6. Hoe beschermen wij uw persoonsgegevens?

We fynd neemt passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om een beveiligingsniveau te garanderen dat is afgestemd op de specifieke risico's die we hebben vastgesteld. Zo beschermen wij uw persoonsgegevens tegen vernietiging, verlies, wijziging, ongeoorloofde bekendmaking van of toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

De maatregelen omvatten:

 • Aanstelling van een functionaris voor gegevensbescherming;
 • Encryptie van uw persoonsgegevens;
 • Bewustmaking van het personeel;
 • Beveiligingsbeleid;
 • Plan voor noodherstel of back-up;
 • Beheersplan in geval van beveiligingsincidenten;
 • Indringingsproeven; en
 • Jaarlijkse managementbeoordeling van informatiebeveiliging.

Ondanks bovengenoemde maatregelen van We fynd dient u zich ervan bewust te zijn dat er altijd risico's verbonden zijn aan het verzenden van persoonsgegevens via het internet. De veiligheid en bescherming van uw persoonsgegevens kan nooit volledig worden gegarandeerd.

Meer informatie over onze veiligheidsmaatregelen is beschikbaar op eenvoudig verzoek. 

7. Wat zijn uw rechten en hoe kunt u deze uitoefenen?

Binnen de grenzen van de artikelen 15-22 van de GDPR heeft u de volgende wettelijke rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens:

 • Recht op toegang: u heeft het recht om van ons bevestiging te krijgen of wij uw persoonsgegevens al dan niet verwerken, om toegang te krijgen tot die persoonsgegevens en hoe en waarom ze worden verwerkt, alsmede om een kopie van die gegevens te ontvangen.
 • Recht op rechtzetting: u hebt het recht om een rechtzetting van uw persoonsgegevens te verkrijgen of om te verzoeken dat wij uw persoonsgegevens aanvullen wanneer u te weten komt dat wij onjuiste of onvolledige gegevens over u verwerken.
 • Recht op wissen ("recht om vergeten te worden"): u hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen uw persoonsgegevens te laten wissen.
 • Recht op beperking: U heeft het recht om in bepaalde specifieke gevallen de verwerking van uw persoonsgegevens te laten beperken.
 • Recht op overdraagbaarheid: U hebt het recht om de persoonsgegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerde, algemeen gebruikte en machineleesbare vorm te verkrijgen en deze persoonsgegevens over te (laten) dragen aan een andere verwerkingsverantwoordelijke.

U kunt bovenstaande rechten uitoefenen door een e-mail te sturen naar privacy@wefynd.com.

 • Recht op bezwaar: U hebt het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op basis van ons gerechtvaardigd belang om redenen die verband houden met uw specifieke situatie.

De uitoefening van deze rechten is in principe kosteloos. Alleen bij onredelijke of herhaalde verzoeken kunnen wij een redelijke administratieve vergoeding in rekening brengen.

Wij proberen uw verzoeken of vragen altijd zo snel mogelijk te beantwoorden. Het is mogelijk dat wij u eerst om een identiteitsbewijs vragen om uw identiteit te verifiëren.

U hebt het recht om een klacht in te dienen bij de bevoegde Gegevensbeschermingsautoriteit indien u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de toepasselijke regelgeving. In België is de bevoegde autoriteit de Gegevensbeschermingsautoriteit (www.gegevensbeschermingsautoriteit.be, contact@apd-gba.be, Drukpersstraat 35, 1000 Brussel).

Als u van mening bent dat ons bedrijf de toepasselijke regelgeving heeft geschonden, willen wij graag de gelegenheid hebben om eventuele kwesties te behandelen, dus verzoeken wij u vriendelijk om eerst contact met ons op te nemen voordat u contact opneemt met de Autoriteit.

8. Wijzigingen in de Privacy Policy

We fynd kan dit Privacybeleid te allen tijde wijzigen. De datum van de laatst gewijzigde versie staat onderaan het Privacybeleid vermeld. Wijzigingen zullen in het Platform worden gepubliceerd en, indien van toepassing, ter goedkeuring worden voorgelegd.

9. Aansprakelijkheid

Indien We fynd uw persoonsgegevens rechtmatig aan een derde (niet zijnde een subverwerker) heeft verstrekt, is zij niet aansprakelijk voor de onrechtmatige verwerking of het onrechtmatige gebruik door die derde.

10. Contact opnemen

Als u vragen of zorgen hebt over dit Privacybeleid of de verwerking van uw persoonsgegevens door ons, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen door een e-mail te sturen naar privacy@wefynd.com.

Laatste update: 31/05/2023