Algemene voorwaarden

Definities

 • Overeenkomst: de contractuele relatie tussen We fynd en de Klant, met inbegrip van deze algemene voorwaarden, de Aanbieding en andere bijlagen of schema’s daarbij.

  We fynd: We fynd BV, een besloten vennootschap met statutaire zetel te Kipdorp 49, 2000 Antwerp, België, en ondernemingsnummer 0654.979.335.

  Klant: de juridische entiteit (natuurlijke dan wel rechtspersoon) zoals beschreven in de Aanbieding.

  Formule: type van abonnement (i.e. Free, Basic, Premium of Enterprise; opgesomd in toenemende volgorde wat betreft de kenmerken en mogelijkheden/functies (zoals Fynders, uiteengezet in artikel 6) en privileges) met aparte eigenschappen wat betreft de prijs, aantal toegelaten gebruikers, vacatures, locaties, events e.a., zoals uiteengezet op de Website.

  Aanbieding: de aard, het aantal, prijs en andere specificaties (o.a. persoonlijkheidsbeoordelingen aangaande studenten) van de abonnementen of diensten besteld door de Klant, beschikbaar op de website of in geschreven vorm verstrekt door We fynd.

  SaaS: de eigen en beschermde ‘Software als een (online) dienst’ (in het Engels ‘Software as a Service’, en daarom als dusdanig afgekort) “We fynd”, ontwikkeld door en eigendom van We fynd, beschikbaar via de Website.

  Diensten: professionele diensten die verband houden met de SaaS aangeboden door We fynd zoals beschreven in de Aanbieding of zoals anderszins schriftelijk overeengekomen.

  Website: https://www.wefynd.com.

Artikel 1: Toepasselijkheid en geldigheid van Aanbiedingen

Deze algemene voorwaarden ("Algemene Voorwaarden"), zijn van toepassing op alle Aanbiedingen, elk gebruik door Klant van de SaaS en alle daarmee samenhangende door We fynd geleverde Diensten, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. De Algemene Voorwaarden hebben voorrang boven alle andere voorwaarden van Klant of van een derde –in de mate dat die er al zouden zijn –, ook indien daarin is bepaald dat uitsluitend die voorwaarden van toepassing kunnen zijn en zelfs indien zij niet door We fynd zijn geprotesteerd. Eender welke offerte van We fynd die geen deel uitmaakt van een Aanbieding, zal We fynd slechts binden, indien deze uitdrukkelijk schriftelijk door We fynd is aanvaard.

Artikel 2: Licentie tot gebruik van de SaaS

Onder voorbehoud van de Overeenkomst, tijdige (volledige) betaling van de toepasselijke licentievergoedingen, en de door de Klant gekozen Formule zoals vermeld in de Aanbieding, verleent We fynd aan Klant een persoonlijke, beperkte, niet-exclusieve, niet-overdraagbare en niet-toewijsbare licentie voor toegang tot en gebruik van de SaaS gedurende de abonnementsperiode zoals gedefinieerd op de Website, voor zijn interne bedrijfsdoeleinden en in overeenstemming met de documentatie (zoals die van tijd tot tijd door We fynd beschikbaar kan worden gesteld). De voornoemde licentie is beperkt wat betreft de toegang en het gebruik tot de modules die in de Aanbieding zijn gespecificeerd. De Klant erkent dat (i) We fynd toekomstige modules, features of functionaliteiten van de SaaS afhankelijk kan maken van betaling van aanvullende licentievergoedingen en/of aanvullende voorwaarden, en dat (ii) tenzij anders vermeld in de Aanbieding, updates van de functies en features niet zijn inbegrepen in de licentievergoeding en afhankelijk en onder voorbehoud zijn van een bijkomende betaling. De Klant zal niet (direct of indirect via handelingen van zijn filialen, tussenpersonen, makelaars, aannemers of medecontractanten, werknemers, vertegenwoordigers, onderaannemers, of in het algemeen derden), (a) zijn rechten op de SaaS in sublicentie geven, toewijzen, distribueren, overdragen, verkopen, verhuren, of op eender welke wijze verhandelen of bezwaren; (b) onbevoegden toegang tot de SaaS te verlenen; c) toegang verkrijgen of trachten te verkrijgen tot enige softwarecode (met inbegrip van objectcode, tussenliggende code en broncode) in of met betrekking tot de SaaS; d) de SaaS gebruiken om diensten aan derden te verlenen; of e) de SaaS kopiëren, dupliceren, onderwerpen aan reverse engineering, reverse compiling of disassembling, op enigerlei wijze ontleden of anderszins reproduceren.  

Artikel 3: Diensten

We fynd zal bij de uitvoering van de Diensten redelijke zorg en vakmanschap in acht nemen, en dit enkel op een "best effort"-basis. De verplichting tot het verrichten van de Diensten wordt beschouwd als een inspannings- of middelenverbintenis en verbindt We fynd niet tot het bereiken van een vooraf bepaald resultaat. De Diensten worden in volledige onafhankelijkheid verricht en We fynd zal zijn werkzaamheden (met inbegrip van de toewijzing van haar middelen) naar eigen goeddunken plannen. Eventuele in de Aanbieding opgenomen of anderszins gespecificeerde tijdschema's worden geacht slechts indicatief te zijn en binden We fynd niet, tenzij uitdrukkelijk wordt overeengekomen dat zij bindend zijn. De levering van de Diensten is te allen tijde afhankelijk van de medewerking die de Klant te goeder trouw verleent. In het bijzonder, en zonder afbreuk te doen aan de algemeenheid van het voorgaande, zal de Klant tijdig alle toegangen, goedkeuringen, bedrijfsregels en informatie verstrekken die nodig zijn om We fynd in staat te stellen de Diensten uit te voeren. We fynd is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor enige vertraging of mislukking wat betreft de levering van de Diensten als gevolg van de verplichting van de Klant om te goeder trouw samen te werken of de noodzakelijke input te leveren. De omvang van de Diensten kan alleen met wederzijdse overeenstemming worden gewijzigd en dergelijke wijziging(en) zal (zullen) schriftelijk worden gedocumenteerd.

Artikel 4: Ondersteuning

De Klant erkent dat We fynd break/fix ondersteuningsDiensten in verband met de SaaS uitsluitend op een "best effort"-basis en tijdens normale kantooruren worden voorzien. In dat geval kan de Klant een probleem of een incident in verband met de SaaS aan We fynd melden, en zal We fynd trachten zo spoedig als commercieel mogelijk een oplossing of praktische omzeiling te voorzien. We fynd garandeert op geen enkele wijze een oplossing of praktische omzeiling te voorzien voor elk specifiek probleem dat zich zou kunnen voordoen. De Klant heeft recht op één (1) uur eindgebruikersondersteuning per maand via ondersteuning op afstand, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen in de Aanbieding. Ongebruikte uren worden niet terugbetaald en kunnen niet worden overgedragen naar de volgende maand. Eindgebruikersondersteuning wordt uitsluitend verleend tijdens kantooruren en alle eindgebruikersondersteuningsdiensten die door We fynd worden verleend boven dit ene (1) uur worden aangerekend op basis van tijd en materiaal tegen de op dat moment geldende tarieven.

Artikel 5: Formule

De Klant kan de Formule waarop hij geabonneerd is te allen tijde upgraden naar een meer geavanceerde Formule. Indien de Klant van zijn huidige Formule naar een lagere/zwakkere Formule wilt, zal deze degradatie van kracht worden op de vervaldatum van de huidige Formule. De licentievergoedingen met betrekking tot de huidige Formule blijven verschuldigd voor de resterende looptijd van de huidige Formule. Indien de Klant de Formule wenst te upgraden gedurende de looptijd, zal de upgrade van toepassing zijn vanaf de datum waarop de Klant We fynd van deze upgrade op de hoogte stelt. Derhalve zullen de Fynders die overeenkomen met deze Formule geldig zijn vanaf die datum voor een periode van dertig (30) dagen. De licentievergoedingen voor de geüpgradede Formule zijn vanaf deze maand verschuldigd voor de resterende looptijd van de Formule.

Artikel 6: Fynders

De Klant heeft recht op een aantal Fynders per maand, zoals gespecificeerd in de Aanbieding en afhankelijk van de toepasselijke Formule en/of de betaalde vergoedingen. Bijkomende door de Klant aangekochte Fynders worden in rekening gebracht tegen het op het moment van de aankoop geldende tarief zoals vermeld op de Website. Ongebruikte Fynders, met inbegrip van de bijkomend aangekochte Fynders, worden niet vergoed of terugbetaald en kunnen niet worden verlengd of overgedragen naar een andere maand.

De teruggave van een Fynder zal in elk geval slechts uitzonderlijk gebeuren, namelijk (1) voor Fynders aangekocht in het kader van een Formule, en (2) indien een student een contactverzoek van de Klant zou weigeren of negeren (tot dertig dagen na het verzoek). De Klant zal een nieuwe Fynder ontvangen die geldig zal zijn gedurende dertig (30) dagen vanaf de ontvangst van deze nieuwe Fynder. In ieder geval zullen geen Fynders worden teruggegeven in het kader van de Gratis Formule.

De Klant heeft geen recht op een vergoeding of een betaling van geld in eender welke vorm.

Artikel 7: Klantgegevens

De Klant erkent dat de SaaS uit bepaalde algoritmes bestaat, waardoor voldoende Klantgegevens tijdig aan We fynd dienen te worden verstrekt. De Klant verleent We fynd hierbij een niet-exclusieve licentie om door de Klant beschikbaar gestelde Klantgegevens te kopiëren, te reproduceren, op te slaan, te distribueren, te publiceren, te exporteren, aan te passen, te bewerken en te vertalen voor zover dit nodig is voor de uitvoering van de verplichtingen van We fynd in het kader van de Overeenkomst en ter verbetering van de werking van de SaaS. De Klant verleent We fynd tevens het recht om met betrekking tot deze rechten op zijn beurt een sublicentie toe te kennen aan zijn hosting-, connectiviteits- en telecommunicatiedienstverleners voor zover dit redelijkerwijs vereist is voor de uitvoering van de verplichtingen van We fynd in het kader van deze Overeenkomst. De Klant waarborgt en garandeert We fynd dat Klantgegevens, wanneer gebruikt door We fynd in overeenstemming met deze Overeenkomst, geen inbreuk zullen maken op de intellectuele eigendomsrechten of andere wettelijke rechten van eender welke persoon, en geen inbreuk zullen maken op de bepalingen van eender welke wet, statuut, regelgeving, voorschrift of verordening, in eender welk rechtsgebied en onder eender welk toepasselijk recht. De Klant is als enige aansprakelijk en verantwoordelijk voor de nauwkeurigheid en juistheid van de gegevens van de Klant.

Artikel 8: Software-integraties van en hosting door derden

Indien Partijen zijn overeengekomen dat de SaaS zal worden gecombineerd met, of geïntegreerd in systemen van derden (zoals, maar niet beperkt tot een ERP-systeem van de Klant), erkent de Klant dat dergelijke software van derden uitsluitend zal worden beheerst door het Dienstenaanbod van de toepasselijke derde softwareleverancier en dat eventuele verbintenissen of verplichtingen van We fynd die in deze Overeenkomst zijn opgenomen, niet van toepassing zullen zijn op dergelijke software van derden. We fynd is niet verantwoordelijk voor enig defect in de SaaS dat wordt veroorzaakt door een combinatie of integratie met een systeem van een derde partij en garandeert niet dat de SaaS te allen tijde compatibel blijft en kan afstemmen op en samenwerken met enig toepasselijk systeem van een derde partij.

De SaaS zal worden gehuisvest (gehost) in de datacentra van We fynds huisvestings-/hostingpartner en dergelijke hosting is afhankelijk van het toepasselijke Dienstenaanbod van de hostingpartner. We fynd garandeert niet dat de SaaS ononderbroken beschikbaar zal zijn en de Klant gaat ermee akkoord dat de SaaS onbeschikbaar kan zijn tijdens perioden van gepland of ongepland onderhoud door We fynd of de hostingpartner. Voor zover redelijkerwijs mogelijk zal We fynd de Klant op de hoogte stellen van gepland onderhoud.

Artikel 9: Intellectuele Eigendomsrechten

We fynd is en blijft de enige en exclusieve eigenaar van alle intellectuele eigendomsrechten met betrekking tot de SaaS (met inbegrip van de onderliggende software, computerprogramma's, platforms, applicaties en andere toepassingen, algoritmen, softwarecodes en methodologie die daarmee verband houdt) en de Diensten, en niets in deze Overeenkomst draagt enige titel, eigendomsrecht of intellectuele eigendomsrechten in of op de SaaS en/of Diensten over aan de Klant. Behalve de beperkte licentie die ingevolge deze Overeenkomst wordt verleend, worden in verband met deze Overeenkomst geen andere rechten met betrekking tot de SaaS en de Services aan de Klant verleend of overgedragen.

Artikel 10: Vergoedingen en Betalingsvoorwaarden

De Klant zal de licentievergoedingen en Servicekosten betalen in de bedragen en op de tijdstippen zoals uiteengezet in de Aanbieding op de Website. Eventuele kortingen zijn van toepassing volgens de voorwaarden en voor de duur zoals uiteengezet in de Aanbieding. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, dienen de licentievergoedingen vooraf te worden betaald. Alle in dit kader verschuldigde bedragen zijn betaalbaar in euro's (tenzij anders overeengekomen) en zijn exclusief BTW.

Artikel 11: Vertrouwelijkheid

Elke Partij (de "Ontvangende Partij") begrijpt dat de andere Partij (de "Bekendmakende Partij") vertrouwelijke en/of bedrijfseigen materialen met betrekking tot de bedrijvigheid van de Bekendmakende Partij (hierna te noemen "Vertrouwelijke Informatie") kan meedelen. Elke Partij verbindt zich ertoe de Vertrouwelijke Informatie geheim te houden en deze niet bekend te maken (geheel of gedeeltelijk) aan andere personen, tenzij (i) met de voorafgaande schriftelijke toestemming van de bekendmakende Partij, of (ii) aan haar werknemers, directeuren, onderaannemers en adviseurs voor wie het, uitsluitend met het oog op de naleving van haar verplichtingen in het kader van de Overeenkomst, direct noodzakelijk is om kennis te hebben van deze vertrouwelijke informatie. De Ontvangende Partij zal ervoor zorgen dat deze personen gebonden zijn door vertrouwelijkheidsverplichtingen die niet minder streng zijn dan die welke in de Overeenkomst zijn opgenomen. De bepalingen van dit artikel zijn niet van toepassing op geheimen of informatie die: (i) wordt gepubliceerd of in het publieke domein komt, anders dan door een schending van de Overeenkomst of, (ii) kan worden aangetoond reeds gekend te zijn door de Ontvangende Partij vóór bekendmaking door de Bekendmakende Partij of, (iii) rechtmatig is verkregen van een derde partij of, (iv) kan worden aangetoond door de Ontvangende Partij gecreëerd te zijn onafhankelijk van de bekendmaking in het kader van deze Overeenkomst. De beperkingen in deze clausule zijn niet van toepassing in de mate dat Vertrouwelijke Informatie verplicht openbaar moet worden gemaakt op grond van wet- of regelgeving of op grond van een gerechtelijk of overheidsbevel of -verzoek. De bepalingen van dit artikel blijven van kracht gedurende vijf (5) jaar na de beëindiging van de Overeenkomst. 

Artikel 12: Privacy en gegevensbescherming

Elke Partij zal zich houden aan de toepasselijke wetgeving inzake gegevensbescherming. De Klant verklaart en garandeert We fynd dat hij het wettelijke recht heeft om alle persoonlijke gegevens die hij krachtens of in verband met deze Overeenkomst aan We fynd ter beschikking stelt, openbaar te maken. We fynd zal dergelijke persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met de gegevensverwerkingsovereenkomst zoals gesloten tussen de Partijen.

Artikel 13: Garantie en Aansprakelijkheid

Behoudens voor zover anders bepaald in deze Overeenkomst, worden de SaaS en de Diensten "as is" geleverd. We fynd doet geen andere verklaringen of geeft geen andere garanties/waarborgen, uitdrukkelijk of impliciet, betreffende enige aangelegenheid in het kader van deze Overeenkomst en, voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wetgeving, wijst We fynd alle verklaringen of garanties af, uitdrukkelijk of impliciet, inclusief (zonder het hiertoe te beperken) alle impliciete garanties van nauwkeurigheid of volledigheid van gegevens, geschiktheid voor een bepaald doel, verhandelbaarheid of een niet-schending van rechten. Naar aanleiding van het gebruik van de SaaS en de uitvoering van de Diensten kunnen aan de Klant bepaalde adviezen en/of aanbevelingen worden verstrekt. De Klant erkent en stemt ermee in dat We fynd niet aansprakelijk is voor de uitvoering door de Klant van dergelijke adviezen en/of aanbevelingen en dat de Klant volledig verantwoordelijk is voor het gebruik of de implementering daarvan door de Klant en voor de gevolgen van een dergelijk gebruik of een dergelijke implementering.

Ten belope van wat maximaal is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, zal de aansprakelijkheid van We fynd in het kader van deze Overeenkomst per gebeurtenis (of reeks van samenhangende gebeurtenissen) en, in het jaarlijkse totaal, per contractjaar niet hoger zijn dan een bedrag gelijk aan alle vergoedingen die uit hoofde van deze Overeenkomst tijdens een dergelijk contractjaar zijn betaald, met dien verstande dat een dergelijk bedrag nooit hoger zal zijn dan het bedrag dat daadwerkelijk door de verzekeraar van We fynd is betaald.

Ten belope van wat maximaal is toegestaan krachtens de toepasselijke wetgeving, zal We fynd onder geen enkele omstandigheid aansprakelijk zijn jegens Klant voor enige indirecte, punitieve, bijzondere, gevolg- of soortgelijke schade (met inbegrip van schade wegens gederfde winst, gederfde inkomsten, verlies van zaken of bedrijvigheid, verlies wegens gegevenscorruptie, verlies van klanten en contracten, verlies van goodwill, de kosten voor het aanschaffen van vervangende goederen of Diensten, en reputatieschade), ongeacht of deze voortvloeit uit nalatigheid, contractbreuk, schending van een wettelijke plicht of wat dan ook.

Artikel 14: Beëindiging en opzegging

Elke Partij kan, door middel van een schriftelijke kennisgeving tot beëindiging gericht aan de andere Partij,  de gehele Overeenkomst of een deel ervan onmiddellijk beëindigen (of We fynd kan als alternatief de Overeenkomst opschorten) zonder enige gerechtelijke tussenkomst, zonder gehouden te zijn tot enige compensatie en zonder afbreuk te doen aan haar rechten op schadevergoeding en enige andere rechten, remedies, rechtsmiddelen en/of vordering waarop zij krachtens de wet aanspraak kan maken, indien (i) de andere Partij een inhoudelijke inbreuk pleegt op een bepaling van de Overeenkomst en nalaat deze inbreuk te herstellen binnen dertig (30) kalenderdagen na ontvangst van schriftelijke kennisgeving van de inbreuk, (ii) de andere Partij insolvent wordt, onderworpen is aan vrijwillige of onvrijwillige faillissements-, insolventie- of soortgelijke procedures of anderszins ophoudt zaken te doen, of (iii) de andere Partij haar verplichtingen onder de bepalingen met betrekking tot de licentie, intellectuele eigendomsrechten en vertrouwelijkheid niet nakomt. In geval van tussentijdse opzegging van de Aanbieding door de Klant of in geval van een gegronde beëindiging door We fynd, is de Klant van rechtswege en zonder tussenkomst van een rechter gehouden aan We fynd een forfaitaire schadevergoeding te betalen van twintig procent (20 %) van het volledige bedrag voor de Aanbieding, onverminderd het recht van We fynd om een hogere schadevergoeding te bewijzen. Bij afloop of beëindiging van de Overeenkomst, om welke reden dan ook, en tenzij anders overeengekomen tussen de Partijen, zullen alle licenties verleend krachtens deze Overeenkomst, ophouden te bestaan.

Artikel 15: Divers

Deelbaarheid: indien een bepaling van deze Overeenkomst als onafdwingbaar wordt beschouwd, zullen de overige bepalingen niettemin volledig van kracht blijven. Elke Partij zal zich naar best vermogen inspannen om onmiddellijk te goeder trouw te onderhandelen over een geldige vervangende bepaling met een gelijk of gelijkaardig economisch effect.

Overleving: de bepalingen van deze Overeenkomst die uitdrukkelijk of stilzwijgend bedoeld zijn om na beëindiging te blijven gelden, blijven na afloop of beëindiging van deze Overeenkomst gelden.

Wijzigingen en afstand: deze Overeenkomst kan alleen worden gewijzigd of aangepast door middel van een schriftelijke overeenkomst die door een gemachtigde vertegenwoordiger van beide Partijen is ondertekend. Van deze Overeenkomst kan uitsluitend afstand worden gedaan door middel van een schriftelijk document dat is ondertekend door de Partij die recht heeft op de voordelen van een dergelijke afstand. Elke dergelijke verklaring van afstand of instemming is alleen van kracht in het specifieke geval en voor het doel waarvoor deze werd gegeven en vormt geen doorlopende verklaring van afstand of instemming.

Gehele overeenkomst (EAC): deze Overeenkomst vormt de gehele overeenkomst en afspraak tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan en vervangt alle voorgaande mondelinge of schriftelijke overeenkomsten, verklaringen of afspraken tussen de Partijen met betrekking tot het onderwerp hiervan. Geen enkele verklaring, vertegenwoordiging, waarborg, convenant of overeenkomst van welke aard dan ook die niet uitdrukkelijk in deze Overeenkomst is opgenomen, zal van invloed zijn op, of gebruikt worden om de uitdrukkelijke clausules van deze Overeenkomst te interpreteren, te wijzigen of te beperken. Informatie in de vorm van brochures, grafieken, illustraties en verwante informatie zijn uitsluitend bedoeld om een algemene indruk te geven over We fynd en zijn niet bindend.

Kennisgevingen: alle kennisgevingen die op grond van deze Overeenkomst moeten worden gedaan, zullen in eerste instantie per e-mail worden gedaan aan de e-mailadressen die in de Aanbieding zijn vermeld. Alle mededelingen die elektronisch (per e-mail) worden gedaan, zijn alleen geldig indien de ontvangende partij uitdrukkelijk via e-mail een ontvangstbevestiging heeft gegeven. In het geval dat geen ontvangstbevestiging werd gegeven door de ontvangende Partij binnen vijf (5) werkdagen, kunnen alle kennisgevingen schriftelijk worden gedaan en worden betekend door persoonlijke overhandiging of aangetekende brief, geadresseerd aan een Partij op haar adres dat in de Aanbieding is vermeld of op een ander adres dat een Partij kan aanwijzen door middel van een kennisgeving in het kader van deze Overeenkomst. Alle kennisgevingen worden geacht te zijn gedaan hetzij (i) indien persoonlijk, op het tijdstip van de daadwerkelijke bezorging daarvan aan de ontvangende Partij op het adres van die Partij, (ii) indien verzonden per nachtelijke koerier, op de eerstvolgende werkdag na de dag waarop die kennisgeving is afgeleverd bij de koeriersdienst, of (iii) indien verzonden per aangetekende brief of post, op de vijfde (5e) werkdag na de dag waarop die verzending is gedaan.

Publiciteit: We fynd heeft het recht om handelsmerken of andere merken van de Klant (inclusief de bedrijfsnaam van de Klant) te gebruiken voor marketing- of promotiedoeleinden, zoals (maar niet beperkt tot) Klantreferenties op de website van We fynd, aankondiging van een nieuwe Klant en verkooppresentaties.

Interpretatie: in deze Overeenkomst (tenzij de context anders vereist of toelaat), (i) omvat de verwijzing naar een wet of wettelijke bepaling een verwijzing naar die wet of wettelijke bepaling zoals van tijd tot tijd gewijzigd, uitgebreid of opnieuw vastgesteld; (ii) geldt wat in het enkelvoud is uitgedrukt ook voor het meervoud, wat voor een bepaald gender of geslacht is bepaald ook voor de andere genders en/of geslachten, en geldt wat voor natuurlijke personen is uitgedrukt ook voor rechtspersonen; en in ieder voornoemd geval geld het omgekeerde evenzeer (vice versa); (iii) zijn de titels, hoofdingen of bijschriften bij de artikelen alleen aangebracht opdat er eenvoudiger verwezen kan worden, en zullen deze geen invloed hebben op de interpretatie of constructie van deze Overeenkomst.

Relatie tussen de Partijen : de relatie tussen de Partijen is die van onafhankelijke contractanten. Geen van beide Partijen is een vertegenwoordiger van de andere en geen van beide Partijen is bevoegd om contracten af te sluiten, hetzij uitdrukkelijk hetzij stilzwijgend, in naam van de andere Partij, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van die Partij voor uitdrukkelijke doeleinden in verband met de uitvoering van deze Overeenkomst. In geen geval zal de Klant gedeeltelijk of volledig werkgeversgezag uitoefenen (of geacht worden uit te oefenen) over het personeel van We fynd.

Overmacht: geen der Partijen zal verantwoordelijk of aansprakelijk zijn voor enige tekortkoming of vertraging in de nakoming van haar (niet-geldelijke) verplichtingen in het kader van de Overeenkomst die voortvloeit uit of veroorzaakt wordt door overmacht.

Verbod tot afwerving: gedurende de Overeenkomst en tot vierentwintig (24) maanden na de beëindiging, stemt de Klant ermee in om geen personeel van We fynd direct of indirect in dienst te nemen als werknemer of op enige andere basis tewerk te stellen, noch zal de Klant trachten dit te doen. In de context van dit artikel wordt onder de term "personeel" verstaan alle personeel of andere personen, zoals freelancers of onderaannemers. Indien de Klant handelt in strijd met dit artikel, is de Klant een forfaitaire som van vijftigduizend euro (€ 50.000) verschuldigd aan We fynd. De Klant erkent dat dit een billijke raming is van de kosten voor de aanwerving en opleiding van dergelijke personeelsleden.

Niet-overdracht: De Klant zal geen van zijn rechten of verplichtingen uit hoofde van deze Overeenkomst cederen of anderszins overdragen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van We fynd. Behoudens de hierin vervatte beperkingen betreffende overdracht, zullen de bepalingen van deze Overeenkomst ten goede komen aan en bindend zijn voor de Partijen bij deze Overeenkomst en hun respectieve erfgenamen, wettelijke vertegenwoordigers, opvolgers en rechtverkrijgenden.

Geschillen: in geval van een geschil in het kader van deze Overeenkomst komen de Partijen overeen bijeen te komen en te goeder trouw een mogelijke oplossing daarvan te bespreken, zonder de rechten of rechtsmiddelen van een Partij in het kader van deze Overeenkomst te beperken.

Toepasselijk recht en jurisdictie: deze Overeenkomst wordt beheerst door en geïnterpreteerd in overeenstemming met het Belgische recht, zonder effect te geven aan diens bepalingen inzake de rechtskeuze of regelgeving inzake internationaal privaatrecht. De Partijen bij deze Overeenkomst onderwerpen zich aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Antwerpen, afdeling Antwerpen. Elke procedure met betrekking tot de uitvoering of interpretatie van een overeenkomst moet door de Klant worden ingeleid binnen zes (6) maanden na het ontstaan van de onderliggende oorzaak. Na het verstrijken van deze termijn wordt de klacht als onontvankelijk beschouwd. Het Weens Koopverdrag (het VN-verdrag inzake internationale koopovereenkomsten van roerende zaken) is niet van toepassing op deze Overeenkomst.